Skip to main content

 

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

 

Vážení zákazníci,

Jako podnikatelský subjekt Pavel Sadílek (dále jen PS), IČ: 67253067, se sídlem: Josefinino údolí 10/11, Liberec V, PSČ: 460 01, je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:

Pavel Sadílek, email: ps@pavelsad.com

1. Proč tyto osobní údaje se zpracovávají?

PS zpracovává osobní údaje zájemců zejména z těchto důvodů (účelů):

 1. (i)  pro zaregistrování přihlášky / vyřízení objednávky / poskytnutí služby
 2. (ii)  vedení databáze zájemců a jejich kontaktních údajů.
 3. (iii)  fakturace a vedení účetnictví.
 4. (iv)  vedení pohledávek vůči klientům.

2. Co PS opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

PS je oprávněn/povinný zpracovávat osobní údaje, pokud:

 1. (i) je potřebuje pro uskutečnění-realizace přihlášky, kterou vyplňujete; v případě, že zájemce odmítne takové údaje poskytnout, není možné přihlášku vyplnit-realizovat.
 2. (ii)  PS musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon
 3. (iii)  Je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých, především z důvodu vedení si databáze zájemců s návaznostmi na účetnictví, pro zajištění oprávněných nároků zájemce, reklamace apod.

3. Jaké osobní údaje PS zpracovává?

PS zpracovává osobní údaje zájemce zejména v tomto rozsahu:

 1. (i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonický kontakt, e- mailovou adresu.
 2. (ii) Popisné údaje: bankovní spojení.

4. Komu může PS zpřístupnit osobní údaje?

Zájemce o přihlášení bere na vědomí, že PS je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

 1. (i) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).
 2. (ii) zpracovateli, se kterým PS spolupracuje při zajištění plnění ze smlouvy/dohody vyplývající – vyřízení objednávky. S ohledem na možné změny v osobách zpracovatelů, PS na žádost, klienta informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje, na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5. Jak dlouho bude PS uchovávat osobní údaje?

PS bude osobní údaje zájemce uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv PS. Konkrétní informace budou zájemci sděleny na jeho žádost.

6. Jaká jsou práva Zájemce?

 1. (iii) Zájemce je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
 2. (iv) Zájemce je oprávněn požadovat po PS informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu PS povinnen bez zbytečného odkladu předat. Dále je Zájemce oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost PS osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.
Přihláška